Kişisel Verilerin Korunması

SITTNAK ULUSLARARASI NAKLIYAT A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Kişisel verilerinin korunması SITTNAK ULUSLARARASI NAKLİYAT A.Ş. (bundan sonra kısaca “SITTNAK”) için yüksek önem taşımaktadır ve önceliklerimiz arasında yer almaktadır. SITTNAK tarafından büyük bir hassasiyet ile ele alınan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

KİŞİSEL VERİ TANIMI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) uyarınca “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, “özel nitelikli kişisel veri” ise kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir.
SITTNAK, KVK Kanunu’nda ve ilgili diğer mevzuatta getirilen hüküm ve kurallara uygun olarak kişisel veri işlemektedir. KVK Kanununda kişisel veri işleme ilkeleri belirlenmiştir. SITTNAK veri işleme faaliyetlerinde bu ilkelere uygun hareket etmektedir:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

KVK Kanunu gereğince kişisel verilerin işlenmesinde birincil şart ilgili kişinin açık rızasının bulunmasıdır. KVK Kanununda sınırlı sayıda belirtilen hallerde kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi de mümkündür:
a)    Kanunlarda kişisel verinin işleneceğine ilişkin açık bir düzenleme var ise;
b)    Kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınan kişinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise;
c)    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin işlenmesi gerekli ise;
d)    Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri işlenmesi zorunlu ise;
e)    Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise;
f)     Kişisel veri işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise;
g)    Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesi zorunlu ise

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde de birincil şart yine ilgili kişinin açık rızasının bulunmasıdır. KVK Kanununda sınırlı sayıda belirtilen hallerde özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi de mümkündür:
a)    Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri kanunlarda öngörülen hallerde;
b)    Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
SITTNAK tarafından; yapmış olduğunuz iş başvurusu, tarafınıza hizmet sağlanması, SITTNAK hukuk işlerinin icrası/takibi, tesislerimizin ziyaret etmeniz sonucu, internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla veya başka yollarla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, 3. kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.
SITTNAK,  KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işlenmekte olan kişisel verileri, SITTNAK ile aranızda olan hukuki ilişki kapsamında aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

 • SITTNAK iş ortaklarına,
 • Banka ve sigorta şirketleri
 • Çalışanlara sağlık hizmeti sağlanan kurum ve kuruluşlar
 • Eğitim firmaları
 • SITTNAK tedarikçilerine,
 • SITTNAK şirket yetkililerine,
 • Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

SITTNAK, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
SITTNAK KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları tahdidi olmamak üzere şu şekilde sıralanabilir: SITTNAK’ın ya da iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, SITTNAK’ın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ve SITTNAK’ın insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Bu faaliyetler tahdidi olmamak koşuluyla aşağıdaki şekilde detaylandırılabilir;

 • Satış sonrası hizmetlerinin ifası,
 • Mail order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,
 • Hasar yönetimi gibi hizmetlerin yerine getirilebilmesi, hasarların takibi amacı ile değerlendirme yapılması
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
 • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması,
 • Kimlik teyidi,
 • Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Personel temin süreçlerinde iş başvurularının alınması ve değerlendirilmesi
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 • Hukuk işlerinin icrası/takibi
 • Şirket tesislerinde ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Şirket internet sitemize yapmış olduğunuz ziyaretler kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında internet sitemize ilişkin "Çerez Politikası ve İnternet Sitesi Gizlilik Politikasından" ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

SITTNAK, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler SITTNAK’ın o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak SITTNAK’ın uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklanmakta daha sonra verinin niteliği uyarınca SITTNAK tarafından oluşturulmuş ilgili politika uyarınca silinmekte,  yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve SITTNAK’ın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda SITTNAK’a yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir.  Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Örneğin, çalışanlarımızın özlük dosyasında yer alan kişisel verileri SGK mevzuatının, sağlık ve güvenlik kayıtları İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının ve gümrüklü antrepo tesislerimizde ziyaretçi kayıtları ise yine gümrük mevzuatının öngördüğü süreler boyunca saklanmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ndan ulaşabileceğiniz SITTNAK Uluslararası Nakliyat A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

SITTNAK ULUSLARARASI NAKLIYAT A.Ş.
ÇEREZ POLİTİKASI VE İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

SITTNAK Uluslararası Nakliyat A.Ş. (“SITTNAK” veya “Şirket”) tarafından işlettiği www.sittnak.com.tr internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirket'in önde gelen ilkelerindendir. Burada; (1) Çerez Politikası ve (2) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler, veri sorumlusu olarak Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacı, aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ve veri sahibi olarak haklarınız ile ilgili detaylı bilgilere "Aydınlatma Metninden" ulaşabilirsiniz.

1. ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez (“cookies”) kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 1. İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 2. İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 3. İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ:


Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.
Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.


İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER:


Teknik Çerezler (Technical Cookies)

Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri (Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.


Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/clear-cookies-on-a-web-browser https://help.aol.com/articles/enable-cookies-in-your-web-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


2. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

SITTNAK, bizimle paylaştığınız kişisel olarak tanımlanabilecek bilgilerin gizliliğinin korunmasına yürekten inanmaktadır. Kişisel bilgilerinizi ne şekilde kullanacağımız hakkında size bilgi vermenin ve bu bilgilerin kullanım şekli konusunda seçenekler sunmanın da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, işbu Gizlilik Politikası’nı dikkatlice okumanızı öneriyoruz.
1. SITTNAK internet sitesindeki tüm dokümanlar SITTNAK'ın mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, internet sitesinin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.
2. SITTNAK web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, SITTNAK web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
3. SITTNAK web sitesinde yer alan her türlü bilgi sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin eksik veya hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, SITTNAK’dan temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle SITTNAK’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
4. SITTNAK, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve SITTNAK web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. SITTNAK web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
5. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının SITTNAK sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, SITTNAK, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
6. İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Hiçbir teknolojik sistem tamamen güvenli, "kurcalama" ya da "hacker-korumalı" değildir. SITTNAK, kişisel bilginize yetkisiz erişim, hatalı kullanım ya da yanlış değişime ilişkin riskleri önlemek ve asgariye indirmek için gerekli tedbirleri (yazılım ve donanım olarak) almaktadır. Buna rağmen doğacak zarar SITTNAK'ın sorumluluğunda değildir. Kullanıcı bireysel olarak gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır.
7. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgileri toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet web tarayıcının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.
8. Zaman zaman, sizi tanımlamamıza yardımcı olması için bilgisayarınıza bilgi yerleştirilebilir. Bu bilgi, genel olarak çerez veya "cookie" olarak bilinir. Ziyaretçilerimizin bu Siteyi nasıl ve ne zaman kullandığını gösteren bu bilgi, Sitemizi geliştirmemizde bize yardımcı olabilir. Çerez kullanımı, bir sanayi standardıdır ve birçok web sitesi bunları kullanmaktadır. Çerezler bilgisayarınıza kaydedilir. Çerez almak istiyorsanız ya da ne zaman yerleştirildiklerini bilmek istiyorsanız, web tarayıcınızda bu özellik varsa, web tarayıcınızı bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgilere Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz
9. Bu Gizlilik Politikası, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezada yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu Gizlilik Politikasının herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu politikadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
10. SITTNAK internet sitesi üzerinden vermiş olduğunuz hakkınızdaki bilgiler hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da ticari amaçla kullanılmayacaktır.
11. Bu İnternet Sitesine girerek ve kullanarak, işbu Gizlilik Politikasının şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz.
12. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın Yürürlüğü: İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 23.10.2019 tarihlidir. Gizlilik Politikası’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Gizlilik Politikası’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz. KVK Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu olarak SITTNAK’a yapmak istediğiniz başvurular için Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ndan ulaşabileceğiniz SITTNAK Uluslararası Nakliyat A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize linkte yer alan yöntemler ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Sayın İlgili,

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında ve daima kanuna uygun olarak SITTNAK ULUSLARARASI NAKLİYAT A.Ş. tarafından işlenebilecektir. Söz konusu KVK Kanunu kapsamında işlenen kişisel verileriniz bakımından SITTNAK ULUSLARARASI NAKLİYAT A.Ş. “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin SITTNAK ULUSLARARASI NAKLİYAT A.Ş. tarafından işlenme amaçları, kişisel verilerinizin paylaşılması ve paylaşım amaçları, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve bunların hukuki sebepleri hakkında detaylı bilgi almak için " Aydınlatma Metninden" yararlanabilirsiniz.

KVK Kanunu Madde 10 ve 11 hükümleri uyarınca Veri Sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. KVK Kanununun Madde 7 hükmünde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. Yukarıda yer alan (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucunun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla KVK Kanununun Madde 13 hükmü ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Veri Sorumlusu SITTNAK ULUSLARARASI NAKLİYAT A.Ş.’ye yapacağınız yazılı başvurularınızda kullanılmak üzere aşağıda yer alan VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU kullanımınıza sunulmuştur. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNU, içerisinde yer alan açıklama ve uyarılara uygun olarak doldurarak kimliğinizi teyit etmeye elverişli belgeler ile birlikte Veri Sorumlusuna iletmeniz halinde başvurunuz, mümkün olan en kısa zamanda ve fakat en geç talebin Veri Sorumlusuna ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. SITTNAK ULUSLARARASI NAKLİYAT A.Ş. başvurunuzu cevaplarken “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 7 hükmü uyarınca ücret alma hakkını saklı tutar.

KVK Kanunu Madde 13 uyarınca, Veri Sorumlusu olan SITTNAK ULUSLARARASI NAKLİYAT A.Ş.’ye yapacağınız başvurularda, VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU ve eklerini aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

AÇIKLAMA

Elden Şahsen Yapılan Başvuru

Elden şahsen yapılan başvurularda, kişinin başvurusu kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilecektir. SITTNAK ULUSLARARASI NAKLİYAT A.Ş. çalışanı kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde belirtecektir. Başvuru form ve eklerinizi, üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı zarf içerisinde teslim etmeniz rica olunur.

Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) Adresine Yapılan Başvuru

Şirketimizin KEP adresi : < sittnak@hs01.kep.tr >
Bu kanallara yapılan başvuruların yalnızca ilgili kişinin KEP adresi üzerinden yapılması gerekmektedir ve bu koşulla ayrıca kimlik teyidinin yapılmasına gerek yoktur.

Elektronik İmza veya Mobil İmza ile Yapılan Başvuru

İlgili kişi tarafından <kvkk@sittnak.com.tr >elektronik posta adresine elektronik imzalı ve/veya mobil imza ile başvuru yapılabilir. Gönderilen başvuru formu üzerinde bulunan elektronik imza güvenli elektronik imza uygulaması ile dosyanın imzalı olup olmadığı kontrol edilir ve kimlik teyidinin ardından başvuru kabul edilir. Güvenli elektronik imza uygulaması ile imza doğrulanamıyor ise veya form teyit edilemeyen mobil imza ile gönderildiyse, ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir.

Başvurunuzun ivedilikle sonuçlandırılabilmesi için elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması rica olunur.

İadeli Taahhütlü Posta

İlgili kişi tarafından iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla Veri Sorumlusunun yasal ikamet adresi olan Muratbey Merkez Mah. Fabrikalar Cad. No:14/1 Çatalca / İstanbul adresine iletilen başvurularda kimlik teyidine elverişli belgelerin eklenmesi zorunludur, aksi halde işlem yapılamayacaktır. 
Başvuru form ve eklerinizi, üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı zarf içerisinde postaya vermeniz rica olunur.

Noter Aracılığıyla Başvuru

İlgili kişi tarafından noter vasıtasıyla Veri Sorumlusunun yasal ikamet adresi olan Muratbey Merkez Mah. Fabrikalar Cad. No:14/1 Çatalca / İstanbul adresine iletilen başvurularda kimlik teyidi noter tarafından yapılacağı için Veri Sorumlusu tarafından ayrıca kimlik teyidi yapılmayacaktır.

Saygılarımızla,

SITTNAK ULUSLARARASI NAKLİYAT A.Ş. (Veri Sorumlusu)

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU için tıklayınız